Καταστατικό

Το καταστατικό του Σκακιστικού Ομίλου Καλαμαριάς

ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
«ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (Σ.Ο.Κ)»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο
1.Ιδρύεται στην Καλαμαριά Θεσ/νίκης σωματείο μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία «ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ» (Σ.Ο.Κ.).
2.Έδρα του Σωματείου ορίζεται ο Δήμος Καλαμαριάς.

ΑΡΘΡΟ 2ο
1.Το σωματείο έχει μέλη κατοίκους της Ελλάδος, που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη του σκακιού και εν γένει του αθλητισμού.
2.Το σωματείο έχει σκοπό την ανάπτυξη και διάδοση του αθλήματος του σκακιού στη νεολαία, καθώς επίσης και κάθε άλλου αθλήματος, ολυμπιακού ή μη, προς διαμόρφωση και ανάπτυξη των νέων μέσω του
αθλητισμού. Με απόφαση του ΔΣ δύναται να ιδρύει τμήματα σε οποιοδήποτε άλλο άθλημα επιθυμεί, ολυμπιακό ή μη.

ΑΡΘΡΟ 3ο
1.Προς εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών του, το σωματείο έχει την ευχέρεια:
α)να διατηρεί ακαδημίες εκμάθησης σκακιού και άλλων αθλημάτων, να λειτουργεί τμήματα υποδομής, να συγκροτεί ομάδες, να διοργανώνει δράσεις και αγώνες, να συμμετέχει σε πρωταθλήματα κλπ.
β)να αγοράζει και ενοικιάζει με κάθε νόμιμο τρόπο συσκευές, μηχανές, εξοπλισμό, επίπλωση, βιβλία, περιοδικά, εκδόσεις, εφημερίδες, γραφική ύλη και οποιαδήποτε κινητή περιουσία.
γ)να προσλαμβάνει με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης ή και εθελοντικά, προπονητές και οποιοδήποτε άτομο του οποίου οι συγκεκριμένες ικανότητες, προσόντα ή γνώσεις μπορούν να βοηθήσουν τους σκοπούς του σωματείου.
δ)να συντάσσει κανονισμό για τη γενική διοίκηση και τον τρόπο λειτουργίας του σωματείου.
2.Το σωματείο θα συμμετέχει στην Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία και σε Ενώσεις Σκακιστικών Σωματείων, καθώς επίσης και σε τυχόν άλλες, εντός και εκτός Ελλάδος, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες
ενώσεις των αθλημάτων που καλλιεργεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 4ο
1.Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα :
2.Τακτικά μέλη είναι ενήλικοι κάτοικοι Ελλάδος, άνδρες και γυναίκες, που ασπάζονται τις αρχές του σωματείου και επιθυμούν να συμβάλλουν στην υλοποίηση των σκοπών του, και των οποίων έχει εγκριθεί η εγγραφή τους στο σωματείο.
3.Επίτιμα μέλη είναι προσωπικότητες της κοινωνικής και πολιτικής ζωής της χώρας ή της τοπικής κοινωνίας, που μπορούν να βοηθήσουν την προώθηση των σκοπών του σωματείου. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ
1.Μέλος γίνεται κάποιος κατόπιν έγγραφης αίτησής του προς το ΔΣ, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων του σωματείου. Το ΔΣ υποχρεούται να αποφασίσει στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του και να γνωστοποιήσει την απόφασή του στον αιτούντα. Αν η αίτηση απορριφθεί από το ΔΣ ή μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της δεν γνωστοποιηθεί στον αιτούντα η απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης, ο αιτών δικαιούται να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη ΓΣ, η οποία αποφασίζει σχετικά. Μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση από τη ΓΣ ισχύει η απόφαση του ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
1.Τα τακτικά μέλη είναι μεταξύ τους ισότιμα.
2.Τα μέλη δικαιούνται να απευθύνονται εγγράφως στο ΔΣ για κάθε θέμα που αφορά το σωματείο.
3.Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σύμφωνα με τα κατωτέρω, δικαιούνται να είναι παρόντα στις ΓΣ, να συμμετέχουν ενεργά και να ψηφίζουν για κάθε θέμα.
4.Τα δικαιώματα των μελών είναι αμιγώς προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
1.Όλα τα μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, των κανονισμών που ψηφίζονται νόμιμα, στις αποφάσεις των ΓΣ και του ΔΣ, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο σωματείο και να εργάζονται με ζήλο και ανιδιοτέλεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου.
2.Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή που ορίζεται κάθε φορά από τη ΓΣ του σωματείου.
3.Τα μέλη υποχρεούνται και δικαιούνται να παρίστανται και να συμμετέχουν ενεργά στη ΓΣ.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ
1.Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ
1.Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε, κοινοποιώντας ενυπόγραφο έγγραφο παραίτησής του στο ΔΣ τρεις μήνες τουλάχιστον προ της λήξεως του λογιστικού έτους και η παραίτησή του ισχύει για το τέλος αυτού.
2.Μέλος του σωματείου αποβάλλεται του σωματείου μόνο αν παραβιάζει κατάφωρα τους σκοπούς του σωματείου, του παρόντος καταστατικού, τον κανονισμό και τις αποφάσεις της ΓΣ και του ΔΣ. Η απόφαση για την αποβολή του μέλους λαμβάνεται καταρχήν από τη ΓΣ στην οποία συμμετέχουν τα ¾ των εγγεγραμμένων και ταμειακώς εντάξει μελών, με απόφαση απλής πλειοψηφίας, άλλως με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 10ο
1.Το σωματείο δικαιούται:
α)να αιτείται, να αναζητά, να συγκεντρώνει και να δέχεται χρήματα, με τη μορφή των συνδρομών, δωρεών, επιδοτήσεων, κληροδοτημάτων, πώλησης εκδόσεων του σωματείου, εισιτηρίων, λαχειοφόρων αγορών,
προγραμμάτων, και άλλες νόμιμες μεθόδους και να δέχεται δωρεές με διαθήκη λόγω θανάτου ή εν ζωή για περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, και επιδοτήσεις, με την προϋπόθεση ότι το σωματείο δεν θα επιδοθεί σε
οποιεσδήποτε μόνιμες εμπορικής φύσεως δραστηριότητες για να αυξηθούν τα κεφάλαιά του σε σχέση με τους αναφερόμενους σκοπούς.
β)να ανοίγει και να διαχειρίζεται τραπεζικούς λογαριασμούς και να προβαίνει και σε άλλες τραπεζικές διευκολύνσεις.
γ)να αποκτά ιδιοκτησία την οποία να διαχειρίζεται σύμφωνα με τις κάθε φορά ανάγκες και προορισμό του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Τα έσοδα και η περιουσία του σωματείου θα χρησιμοποιούνται μόνο για την πραγματοποίηση των σκοπών του και κανένα τμήμα τους δεν θα χρησιμοποιηθεί, πληρωθεί ή μεταφερθεί άμεσα ή έμμεσα υπό μορφή
μερίσματος ή δώρων. Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου η περιουσία του περιέρχεται μετά την εκκαθάριση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για συναφείς σκοπούς και δραστηριότητες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΑ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΑΡΘΡΟ 12ο
1.Όργανα του σωματείου είναι :
α) Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ)
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)

ΑΡΘΡΟ 13ο
1.Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου, συγκροτείται από τα τακτικά μέλη και είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το σωματείο, εκτός από τα θέματα που σύμφωνα με το παρόν καταστατικό αυτό και το νόμο υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
2.Η ΓΣ συγκαλείται τακτικά μία φορά το χρόνο εντός του μηνός Μαρτίου εκάστου έτους.
3.Έκτακτη ΓΣ συγκαλείται όταν το κρίνει το ΔΣ ή το ζητήσει εγγράφως με αίτηση που θα ορίζει και τα θέματα που θα συζητήσει η ΓΣ το ήμισυ των τακτικών μελών.
4.Η πρόσκληση για κάθε ΓΣ γίνεται εγγράφως προς τα μέλη δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνέλευση και σε αυτήν περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα προς συζήτηση.
5.Στη ΓΣ έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να ψηφίζουν αυτοπροσώπως, απαγορευομένης της δια αντιπροσώπου συμμετοχής, όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του σωματείου, εφόσον έχει συμπληρωθεί ένα (1) πλήρες έτος από την ημερομηνία εγγραφής τους.
6.Το ΔΣ του σωματείου κατά τη σύγκληση της ΓΣ καταρτίζει και δημοσιεύει πίνακα μελών με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη ΓΣ. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα υποβολής έγγραφων αντιρρήσεων κατά του πίνακα ενώπιον του ΔΣ σε αποκλειστική προθεσμία τριών ημερών από τη δημοσίευσή του, επί της οποίας αποφαίνεται το ΔΣ, που σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης δημοσιεύει το νέο τροποποιημένο πίνακα το αργότερο μέχρι την παραμονή της ημερομηνίας διεξαγωγής της ΓΣ.

ΑΡΘΡΟ 14ο
1.Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) στην οποία προεδρεύει ο πρόεδρος του ΔΣ και της οποίας τα πρακτικά τηρούνται από γραμματέα που ορίζεται από τη ΓΣ, βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχουν σε αυτήν το 1/2 των δικαιούμενων τακτικών μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία ή αν η ΓΣ που άρχισε διακοπεί ελλείψει απαρτίας, συνέρχεται και πάλι την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα και στον ίδιο τόπο, χωρίς ειδοποίηση και θεωρείται σε απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό παρισταμένων μελών και αποφασίζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης.
2.Εγγραφές νέων μελών δεν γίνονται 15 ημέρες πριν την ΓΣ.

ΑΡΘΡΟ 15ο
1.Στην τακτική ΓΣ εκτίθενται τα πεπραγμένα του ΔΣ, υποβάλλεται ο διαχειριστικός απολογισμός του προηγούμενου έτους, ο οποίος συνοδεύεται από έκθεση, ψηφίζεται ο προϋπολογισμός του έτους στο οποίο γίνεται η ΓΣ και διενεργούνται αρχαιρεσίες. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η ΓΣ αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εκτός από την περίπτωση αρχαιρεσιών προς εκλογή του νέου ΔΣ και λοιπών οργάνων και αντιπροσώπων, οπότε η ψηφοφορία γίνεται μυστικά με ψηφοδέλτια.
2.Οι αρχαιρεσίες για τη ΓΣ και τα όργανα του σωματείου, καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων του σωματείου σε υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες (εφόσον προβλέπεται και από τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο) διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος, που δύναται να ορίζεται και δικηγόρος, κατόπιν αιτήσεως του σωματείου, εκ του Δικηγορικού Συλλόγου της περιφέρειας της έδρας του σωματείου, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της εφορευτικής επιτροπής εκλέγονται από το σώμα της ΓΣ.
3.Δικαίωμα να εκλεγούν στα όργανα και ως αντιπρόσωποι του
αθλητικού σωματείου έχουν όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα τακτικά
μέλη με δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 16ο
1.Από τις αρχαιρεσίες εκλέγεται Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) με τριετή (3ετή) θητεία, το οποίο συγκροτείται από επτά (7) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά, που εκλέγονται από τη ΓΣ με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου μελών του σωματείου σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, μεταξύ εκείνων που υπέβαλαν υποψηφιότητα, και κατά τη σειρά επιτυχίας τους.
2.Οι αρχαιρεσίες για το ΔΣ, τους αντιπροσώπους στις υπερκείμενες ενώσεις και τα όργανα του σωματείου διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.  Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των θέσεων εκλογής. Ο τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην ανώτερη ή κατώτερη μονάδα ανάλογα εάν το κλάσμα είναι άνω ή κάτω του μισού. Υπάρχει η δυνατότητα ξεχωριστών ψηφοδελτίων υπό τις προϋποθέσεις και διαδικασίες του άρθρου 5 & 6 του ν.2725/1999 όπως διαμορφώθηκε με το ν.4603/2019.
3. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο και επίσης τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των θέσεων των μελών του ΔΣ καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα, εφόσον προβλέπεται και από τον εκάστοτε ισχύοντα αθλητικό νόμο.
4.Αν εξαντληθούν τα αναπληρωματικά μέλη αποφασίζει η ΓΣ.

ΑΡΘΡΟ 17ο
1.Το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από την εκλογή του, με πρόσκληση και υπό την προεδρία του συμβούλου που πλειοψήφησε στις αρχαιρεσίες, συνέρχεται το νέο ΔΣ και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα και ταμία, με απόλυτη πλειοψηφία μεταξύ των εκλεγέντων μελών.
2.Η σύνθεση του ΔΣ μπορεί να μεταβληθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του.

ΑΡΘΡΟ 18ο
1.Το ΔΣ εκτελεί τις αποφάσεις των ΓΣ του σωματείου, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα και δίνει τις δέουσες κατευθύνσεις προς επίτευξη των σκοπών του σωματείου.
2.Το ΔΣ Συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το μήνα σε τακτή ημέρα και ώρα που ορίζεται από τον πρόεδρό του, και έκτακτα αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του.
3.Το ΔΣ Θεωρείται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του.
4.Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία επί των παρισταμένων μελών.
5.Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και επί νέας ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 19ο
1.Ο Πρόεδρος αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί νόμιμα το σωματείο σε κάθε δικαστική, εξώδικη ή τυπική σχέση του, υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο, συγκαλεί σε συνεδρίαση το ΔΣ και σε ΓΣ τα μέλη, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του ΔΣ και γενικά επιτελεί όλα τα καθήκοντα που ορίζει ο νόμος.
2.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 20ο
1.Ο Γραμματέας τηρεί το αρχείο του σωματείου και το μητρώο των μελών, φυλάσσει τη σφραγίδα, προσυπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο, συντάσσει τα πρακτικά του σωματείου και γενικά επιτελεί κάθε έργο που ορίζει ο νόμος.
2.Η σφραγίδα του σωματείου αποτελείται μεταξύ άλλων από τις λέξεις ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (Σ.Ο.Κ.).

ΑΡΘΡΟ 21ο
1.Ο Ταμίας διαχειρίζεται υπ’ ευθύνη του την περιουσία του σωματείου, τηρεί τα λογιστικά βιβλία, ενεργεί τις πληρωμές με βάση τα χρηματικά εντάλματα που έχουν την υπογραφή και του προέδρου ή του αντιπροέδρου. Επίσης καταθέτει σε τράπεζες που επιλέγει το ΔΣ και σε λογαριασμό που τηρείται εκεί στο όνομα του σωματείου κάθε ποσό που υπερβαίνει το εκάστοτε οριζόμενο για διαχειριστικό έτος και ενεργεί αναλήψεις από τον παραπάνω λογαριασμό μετά από έγκριση του ΔΣ.
2.Οι αρμοδιότητες των υπολοίπων συμβούλων και των ελεγκτικών οργάνων ορίζονται από τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο και το ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 22ο
1.Το ΔΣ με απόφασή του ορίζει τον Έφορο Σκακιού, ο οποίος μπορεί να είναι μέλος του ΔΣ ή όχι, αλλά πρέπει να είναι μέλος του σωματείου.
2.Ο Έφορος είναι αρμόδιος για την αγωνιστική δραστηριότητα του σωματείου, για τις σχέσεις με τους αθλητές και την ανάπτυξη των τμημάτων υποδομής και για την εκπροσώπηση του σωματείου όπου επιτρέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο και το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 23ο
1.Τροποποίηση του καταστατικού αυτού ή διάλυση του σωματείου αποφασίζεται από έκτακτη ΓΣ στην οποία είναι υποχρεωτική η παρουσία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) των τακτικών μελών του και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων τακτικών μελών.
2.Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου, η περιουσία του, μετά την εκκαθάριση, περιέρχεται στη ΓΓΑ για συναφείς σκοπούς και δραστηριότητες.

ΑΡΘΡΟ 24ο
1.Συγχώνευση με άλλο σωματείο που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό είτε σύμπτυξη νέου νομικού προσώπου, αδιάφορο με όποιο όνομα επιλεγεί, είναι δυνατή, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και διαδικασίες του νόμου. Απορρόφηση της ολότητας των αθλητών ή συντεταγμένων ομάδων άλλου συλλόγου δεν αποτελεί συγχώνευση. Στις περιπτώσεις αυτές όπως και για τη συγχώνευση απαιτείται απόφαση της ΓΣ με τις προϋποθέσεις του άρθρου 23.

 

ΑΡΘΡΟ 25ο
1.Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τη ΓΣ και τις διατάξεις του νόμου 2725/99 ή του εκάστοτε ισχύοντος αθλητικού νόμου.
2.Το παρόν καταστατικό όπως τροποποιήθηκε αποτελείται από 25 άρθρα και εγκρίθηκε από τη προηγουμένως και σημερινή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και θα ισχύει μετά την έγκρισή του από το αρμόδιο δικαστήριο.

Θεσσαλονίκη 2019

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΝΕΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Σ.Ο.Κ.
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ.

Social media